Instrucţiuni pentru autori

Articolele propuse pentru publicare vor fi redactate în conformitate cu MLA Style și se vor trimite la redacţie până la 1 mai (numărul 1), respectiv 1 octombrie (numărul 2), pe adresa office.intercultura@gmail.com.

 

Colegiul de redacţie va lua în considerare doar articolele redactate în concordanţă cu MLA Style, în limba engleză.

Autorii ale căror articole au fost acceptate pentru publicare sunt rugaţi să trimită o scurtă notă bio-bibliografică, de maxim 10 rânduri.

FIŞIERUL
– Denumirea fişierului : numele autorului
– Format .doc
– Margini de 2,5 cm (stânga, dreapta, sus, jos)
– Paginile se vor numerota în dreapta, jos
– Textul va fi procesat în Word, Times New Roman, 12 puncte, standard, cu majusculele accentuale (e.g. pentru franceză Évident, À partir), cu digrame (e.g. Œuvre), spaţiere la un rând și jumătate, aliniament justified.
– Aliniatul va fi un tab

ORDINEA ELEMENTELOR
– Titlul : 16 puncte, cu majuscule, boldat, fără punct la final;
– Prenumele şi numele autorului : 16 puncte, sub titlu, aliniat la dreapta;
– Rezumatul: maxim 500 de caractere, inclusiv spaţiile, în engleză şi română, Times New Roman, 11 puncte;
– Cuvinte-cheie: 10 cuvinte-cheie, despărțite prin punct și virgulă (;)
– Textul articolului: între 15000 şi 25000 de caractere (inclusiv spaţiile), cu referinţe, note de subsol, bibliografie;
– Prima notă de subsol va conţine afilierea instituţională a autorului.

FORMATUL TEXTULUI
– Titlul părţilor : boldat ;
– Titlurile nu vor depăşi un rând;
– Subtitlul : cu italice ;
– Fără puncte la final.

TEXTUL
Aşezarea în pagină
• Aliniament: justified ;
• Aliniat la începutul fiecărui paragraf ;
• Se vor evita paragrafele scurte.

Tehnoredactarea
– Fără caractere boldate (cu excepţia titlurilor) ;
– Fără sublinieri ;
– Se vor folosi caractere italice pentru a scoate în evidenţă anumite cuvinte, pentru locuţiunile
latine (de ex. a contrario, via, a priori), pentru cuvintele străine ;
– Numele proprii se vor scrie cu majusculă iniţială (e.g. : Deleuze, nu DELEUZE) ;
– Numerele, cu excepţia datelor, se vor scrie cu litere. E.g. cincizeci de ani
– Republicile se vor scrie cu litere. E.g. : A Treia Republică
– În adrese se vor nota cifre arabe. E.g. : Montpellier 3, Paris 12
– Datele şi paginile se vor scrie în întregime. Ex: 2009-2011 (şi nu 2000-11) şi p. 150-155 (şi nu 150-55).

Citările
– Citatul va corespunde cu originalul. Exactitatea citării este o responsabilitate care îi revine autorului;
– Citatul nu se va scrie cu italice;
– Citarea va fi însoţită de referinţe complete în notele de subsol;
– Citarea în limba franceză: « citation »;
– Citarea în limba engleză: “citation”;
– Pentru a marca intervenţia autorului în citat, se vor folosi paranteze pătrate […].
E.g. pentru modificări şi comentarii: reason[s], [italics mine] etc.
– Citatele mai mari de două rânduri se vor separa de restul textului, într-un paragraf alineat un tab, cu Times New Roman 14 puncte;
– Pentru punctuaţie se va folosi stilul MLA: “.” sau “,”
– Citatele în limbi străine se vor traduce între paranteze (dacă sunt scurte) sau într-o notă de subsol.

Notele
– Caractere : 10 puncte ;
– Se vor nota cu cifre arabe: 1, 2, 3…
– Aliniament : justified ;
– Referinţe critice : Vezi mai jos.

Referinţe critice
Sursa (stilul MLA, de la The Purdue Owl)

Formatul de bază
Numele autorului unei cărţi cu un singur autor apare astfel: nume, prenume.
Formatul de bază pentru citarea unei cărţi este: Nume, Prenume, Titlul cărţii. Locul apariţiei: Editura, Anul apariţiei. Felul publicaţiei:

Carte cu un singur autor
Gleick, James. Chaos: Making a New Science. New York: Penguin, 1987. Print.
Henley, Patricia. The Hummingbird House. Denver: MacMurray, 1999. Print.

Carte cu mai mulţi autori
Numele primului autor va apărea în format nume, prenume; numele autorului următor apare în format prenume, nume.
Gillespie, Paula, and Neal Lerner. The Allyn and Bacon Guide to Peer Tutoring. Boston: Allyn, 2000. Print.
Dacă sunt mai mult de trei autori, se va indica autor, apoi et al. sau se vor menţiona toţi autorii, în ordinea în care apar pe pagina de titlu.
Wysocki, Anne Frances, et al. Writing New Media: Theory and Applications for Expanding the Teaching of Composition. Logan: Utah State UP, 2004. Print.

sau

Wysocki, Anne Frances, Johndan Johnson-Eilola, Cynthia L. Selfe, and Geoffrey Sirc. Writing New Media: Theory and Applications for Expanding the Teaching of Composition. Logan: Utah State UP, 2004. Print.

Două sau mai multe cărţi de acelaşi autor
Lucrările se vor menţiona în ordine alfabetică, ţinând cont de titlu. Se vor nota numele, prenumele autorului, doar pentru prima carte. Pentru lucrările următoare de acelaşi autor, se vor folosi cratime şi un punct.
Palmer, William J. Dickens and New Historicism. New York: St. Martin’s, 1997. Print.
—. The Films of the Eighties: A Social History. Carbondale: Southern Illinois UP, 1993. Print.

Carte scrisă de o corporaţie sau de o organizaţie
Se va menţiona numele corporaţiei la început.
American Allergy Association. Allergies in Children. New York: Random, 1998. Print.

Carte fără autor
Se vor menţiona titlurile lucrărilor, în ordine alfabetică.
Encyclopedia of Indiana. New York: Somerset, 1993. Print.

Citarea unei cărţi fără autor în interiorul unui text se va face menţionând numele lucrării în frază şi numărul paginii în paranteze. Se poate folosi o versiune prescurtată a titlului cărţii, însoţită de numărul paginii.

O carte tradusă
Se va cita ca orice carte. Se va adăuga “Trans.”, urmat de numele traducătorului.
Foucault, Michel. Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason. Trans. Richard Howard. New York: Vintage-Random House, 1988. Print.

O ediţie a cărţii
Există două tipuri de ediţii ale unei cărţi publicat: o carte care a fost publicată în mai mult de o ediţie şi o carte care a fost pregătită de altcineva decât autorul.

Ediţii succesive
Cartea se va cita obişnuit, cu adăugarea numărului ediţiei, după titlu.
Crowley, Sharon, and Debra Hawhee. Ancient Rhetorics for Contemporary Students. 3rd ed. New York: Pearson/Longman, 2004. Print.

O carte pregătită de un editor
Cartea se va cita obişnuit, cu adăugarea numelui editorului, după titlu.
Bronte, Charlotte. Jane Eyre. Ed. Margaret Smith. Oxford: Oxford UP, 1998. Print.
Antologie sau Colecţie (e.g. Colecţie de eseuri)
Pentru a cita întreaga antologie sau colecţie, se va menţiona editorul urmat de virgulă şi “ed.” sau, dacă sunt mai mulţi autori “eds.”. Acest tip de citare este destul de rar. Dacă se citează o lucrare dintr-o antologie (mai frecvent), vezi A.

Lucrare într-o antologie sau colecţie
Hill, Charles A., and Marguerite Helmers, eds. Defining Visual Rhetorics. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2004. Print.
Peterson, Nancy J., ed. Toni Morrison: Critical and Theoretical Approaches. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1997. Print.

Articol într-un periodic
Se vor menţiona autorul articolului, titlul articolului în mărci de citare, utilizând caractere italice pentru titlul periodicului. Va urma data publicării (menţionarea în formă abreviată a lunii). Formatul de bază este următorul:
Author(s). “Title of Article.” Title of Periodical Day Month Year: pages. Medium of publication.
Poniewozik, James. “TV Makes a Too-Close Call.” Time 20 Nov. 2000: 70-71. Print.
Buchman, Dana. “A Special Education.” Good Housekeeping Mar. 2006: 143-48. Print.

Articol într-un ziar
Un articol de ziar se va cita precum un articol de periodic, dar cu diferenţe la precizarea paginii. Dacă există două ediţii la aceeaşi dată (adică o ediţie de dimineaţă şi o ediţie târzie), se va preciza ediţia după dată (e.g. 17 mai 1987, ed. târzie)
Brubaker, Bill. “New Health Center Targets County’s Uninsured Patients.” Washington Post 24 mai 2007: LZ01. Print.
Krugman, Andrew. “Fear of Eating.” New York Times 21 mai 2007 ed. târzie: A1. Print.
Dacă ziarul este mai puţin cunoscut sau o publicaţie locală, precizaţi numele oraşului şi al statului în paranteze, după titlul ziarului.
Behre, Robert. “Presidential Hopefuls Get Final Crack at Core of S.C. Democrats.” Post and Courier [Charleston, SC] 29 Apr. 2007: A11. Print.
Trembacki, Paul. “Brees Hopes to Win Heisman for Team.” Purdue Exponent [West Lafayette, IN] 5 Dec. 2000: 20. Print.

O cronică / recenzie
Pentru a cita o cronică, includeţi titlul cronicii, apoi precizarea “Cronică a” şi menţionaţi titlul operei (cu italice pentru cărţi, piese de teatru şi filme; cu ghilimele pentru articole, poeme, nuvele). La final, se vor menţiona spectacolul sau informaţii privind publicarea.
Autorul. “Titlul cronicii/recenziei”. Cronică a Titlul spectacolului, de Autor / Regizor / Artist. Titlul periodicului, ziua, luna, anul: pagina. Felul publicaţiei.
Seitz, Matt Zoller. “Life in the Sprawling Suburbs, If You Can Really Call It Living.” Cronică a Radiant City, dir. Gary Burns şi Jim Brown. New York Times 30 May 2007 ed. târzie: E1. Print.
Weiller, K. H. Rev. of Sport, Rhetoric, and Gender: Historical Perspectives and Media Representations, ed. Linda K. Fuller. Choice Apr. 2007: 1377. Print.
RESURSE ON LINE
Sursa electronică va apărea în paranteze unghiulare, după data de acces.
Aristotle. Poetics. Trans. S. H. Butcher. The Internet Classics Archive. Web Atomic and Massachusetts Institute of Technology, 13 Sept. 2007. Web. 4 Nov. 2008. ‹http://classics.mit.edu/›.

Citarea unui întreg Web Site
Editor, autor sau antologator (dacă este precizat). Numele site-ului. Numele instituţiei / organizaţiei affiliate la site (sponsor sau editor), dara creării resursei (dacă este precizată). Felul publicaţiei. Data accesării.
The Purdue OWL Family of Sites. The Writing Lab and OWL at Purdue and Purdue U, 2008. Web. 23 apr. 2008.
Felluga, Dino. Guide to Literary and Critical Theory. Purdue U, 28 Nov. 2003. Web. 10 mai 2006.

Citarea unor site-uri de departamente 
Se va preciza numele departementului / şcolii, urmat de numele disciplinei / cursului. Dacă nu este precizată data publicării, se va menţiona n.d.
Felluga, Dino. Survey of the Literature of England. Purdue U, aug. 2006. Web. 31 mai 2007.
English Department. Purdue U, 20 apr. 2009. Web. 14 mai 2009.

O pagină de Web Site
Pentru o pagină individuală de pe un web site, se va menţiona autorul (dacă este cunoscut), urmat de informaţia care acoperă întregul web site. Se va nota n.p. dacă numele editorului nu este cunoscut şi n.d. dacă nu este precizată data publicării.
“How to Make Vegetarian Chili.” eHow. Demand Media, Inc., n.d. Web. 24 Feb. 2009.

O imagine (o pictură, o sculptură, o fotografie)
Se vor menţiona numele artistului, denumirea operei de artă cu caractere italice, data creaţiei, instituţia şi oraşul care găzduiesc opera. Vor urma numele site-ului cu caractere italice, tipul publicaţiei şi data accesării.
Goya, Francisco. Familia lui Carol IV. 1800. Museo Nacional del Prado, Madrid. Museo National del Prado. Web. 22 mai 2006.
Klee, Paul. Twittering Machine. 1922. Museum of Modern Art, New York. The Artchive. Web. 22 mai 2006.

Un articol într-un periodic web
Se vor menţiona numele autoruluil, titlul articolului cu ghilimele, titlul publicaţiei web cu italice, editura, data publicării, tipul publicaţiei şi data accesării. Se va nota n.p. dacă numele editorului nu este cunoscut şi n.d. dacă nu este precizată data publicării.
Bernstein, Mark. “10 Tips on Writing the Living Web.” A List Apart: For People Who Make Websites. A List Apart Mag., 16 aug. 2002. Web. 4 mai 2009.

Un articol într-o publicaţie academică online
Pentru publicaţiile academice online, se vor menţiona numele autorului / autorilor, titlul articolului cu ghilimele, titlul publicaţiei cu italice, volumul, numărul, anul publicării.

Un articol într-o publicaţie academică a cărui apariţie este exclusiv electronică
Dacă nu se precizează numărul de pagini, se va folosi abrevierea n.pag., care denotă faptul că nu există paginaţie pentru această publicaţie.
Dolby, Nadine. “Research in Youth Culture and Policy: Current Conditions and Future Directions.” Social Work and Society: The International Online-Only Journal 6.2 (2008): n. pag. Web. 20 mai 2009.

Un articol într-o publicaţie academică a cărui apariţie este atât pe hârtie, cât şi electronică
Citarea se va face ca pentru o publicaţie academică ce apare doar pe hârtie. Se vor menţiona tipul publicaţiei care s-a utilizat (în acest caz, web) şi data accesării.
Wheelis, Mark. “Investigating Disease Outbreaks Under a Protocol to the Biological and Toxin Weapons Convention.” Emerging Infectious Diseases 6.6 (2000): 595-600. Web. 8 feb. 2009.

Un articol dintr-o bază de date online sau din alte surse electronice cu abonament
Articolele din baze de date online (e.g. LexisNexis, ProQuest, JSTOR, ScienceDirect) sau din alte surse electronice cu abonament se vor cita ca şi sursele în variantă pe hârtie. Deoarece aceste articole provin, de obicei, din periodice, consultaţi secţiunea potrivită pentru bibliografie: paginile de periodice, pe care o puteţi accesa via linkul din josul paginii. Pe lângă această informaţie, notaţi denumirea bazei de date cu italice, tipul publicaţiei şi data accesării.
Junge, Wolfgang, and Nathan Nelson. “Nature’s Rotary Electromotors.” Science 29 apr. 2005: 642-44. Science Online. Web. 5 mar. 2009.
Langhamer, Claire. “Love and Courtship in Mid-Twentieth-Century England.” Historical Journal 50.1 (2007): 173-96. ProQuest. Web. 27 mai 2009.

O listă de emailuri, un grup de discuţii sau un blog
Citarea postărilor web se va face ca pentru o intrare web obişnuită. Se vor menţiona autorul lucrării, titlul postării cu ghilimele, numele site-ului cu italice, editorul şi data postării. Vor urma tipul publicaţiei şi data de acces. Daca numele autorului nu este cunoscut, se va menţiona pseudonimul ca şi cum ar fi numele autorului. Dacă ambele se cunosc, se va menţiona numele autorului între paranteze. Dacă nu se cunoaşte numele editorului site-ului, se va folosi abrevierea n.p.
Editorul, preudonimul, autorul sau antologatorul (dacă se cunoaşte). “Titlul postării”. Numele site-ului. Numărul versiunii (dacă e posibil). Numele instituţiei / organizaţiei affiliate la site (sponsor sau editor). Tipul publicaţiei. Data accesării.
Salmar1515 [Sal Hernandez]. “Re: Best Strategy: Fenced Pastures vs. Max Number of Rooms?” BoardGameGeek. BoardGameGeek, 29 sept. 2008. Web. 5 apr. 2009.
Particularităţi:
– Reeditările: Se va semnala data publicării, respectiv data apariţiei primei ediţii, între paranteze, după titlu. Ex : J.-L. Amselle Jean-Loup, Branchements. Anthropologie de l’universalité des cultures [2001], Paris, Flammarion, 2005.
– Coeditarea: Numele editurilor se vor separa prin cratimă (ex : EHESS – Gallimard).
– Mai multe oraşe de editare : Numele oraşelor se vor separa prin cratimă (ex : New York – Oxford).

Abrevieri
– Referinţă adăugată la note : vezi sau cf.
– Manuscris, manuscrise : ms. ; mss (fără punct)
– Volume : vol.
– Capitol: cap.
– Pagina : p. 250-267 (şi nu pp. 250-267 sau pp. 250-67).
– Et pagina următoare : p. 52 sq.
– Et paginile următoare : p. 103 sqq.
– Filă : f.
– Folio : f° (şi nu fol.)
– Recto : r°
– Verso : v°
– Paragraphe : §
– Vers : v.

 

%d bloggers like this: